تصاویر | جشن کریسمس در چهارگوشه جهان

بهروز افخمی: دنیا فنی‌زاده به دلیل وصیت پدرش وارد دنیای بازیگری نشد
تصاویری از جشن کریسمس در نقاط مختلف دنیا را ببینید.

بهروز افخمی: دنیا فنی‌زاده به دلیل وصیت پدرش وارد دنیای بازیگری نشد