حمیدرضا کاظمی: مردم از وضعیت مدیریت استان رضایت ندارند

بهره برداری دو طرح تولیدی در شهرکهای صنعتی اردبیل
خانه ملت نوشت:نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم چیزی که از ما به عنوان نمایندگان مردم تقاضا می‌کنند، نشان می‌دهد که آن‌ها نیز از وضعیت مدیریت استان رضایت ندارند و خواست مردم تغییر است.

بهره برداری دو طرح تولیدی در شهرکهای صنعتی اردبیل