رفع مشکل ترافیک اردبیل با فرهنگ‌سازی عمومی

بهره برداری از فاز همسطح پروژه پل روگذر ایستگاه سرعین تا پایان اردیبهشت
مشکل ترافیک اردبیل با فرهنگ‌سازی عمومی برطرف می‌شود و حرکت در این مسیر یکی از اهداف مهم امسال است.

بهره برداری از فاز همسطح پروژه پل روگذر ایستگاه سرعین تا پایان اردیبهشت