گروه صنعتی و پژوهشی زر، هلدینگ پیشرو کشور معرفی شد

بنگر دیگر در تبریز جایی ندارد؟
در سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها و دومین جشنواره هلدینگ های برتر و شرکت های کارآمد اقتصادی، هلدینگ گروه صنعتی و پژوهشی زر با کسب لوح و تندیس این دوره، بار دیگر عنوان هلدینگ پیشرو کشور را ازآن خود کرد.

بنگر دیگر در تبریز جایی ندارد؟