شهرها و روستاهای مازندران در زمان باقی مانده به نوروز شرایط مطلوب حضور کردشگران را فراهم کنند

بمیریم بازم ترکیه میریم!
مدیرکل میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری مازندران درگفتگو ی اختصاصی با خبرنگار ما افزود:مازندران همواره درسالیان اخیرهمواره صدر سفرهای نوروزی و اقامت گردشگران قرار داشته و مقصد ایرانیان در تعطیلات سال نو بوده است.

بمیریم بازم ترکیه میریم!