هشدار؛ سال تحصیلی پرچالشی برای دانش‌آموزان در پیش است

بغداد وجود هرگونه توافق جدید با کردستان عراق درباره مناطق آزاد شده نینوا را نفی کرد
عباس فرجی *

بغداد وجود هرگونه توافق جدید با کردستان عراق درباره مناطق آزاد شده نینوا را نفی کرد

دانلود تلگرام