جای خالی گاز ترکمنستان را همکاری خوب مردم پر کرد!

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با روش های نوین واکسیناسیون در ماهیان سردابی در نوشهر و چالوس
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه تامین گاز بخش خانگی و صنایع استان به طور عادی جریان دارد و همکاری خوب مردم در این مدت جایگزین گاز ترکمنستان شده است ، گفت : تداوم روند مطلوب گازرسانی به هموطنان با صرفه جویی محقق خواهد شد .

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با روش های نوین واکسیناسیون در ماهیان سردابی در نوشهر و چالوس