تغییر در روش به معنای الگوپذیری ازغرب نیست

برگزاری کارگاه ظرفیت سازی کارشناسان سلامت روان و رفتار در لرستان
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: تغییر در روش به معنای الگوپذیری ازغرب نیست.

برگزاری کارگاه ظرفیت سازی کارشناسان سلامت روان و رفتار در لرستان