دانش‌اندوزی و آرمانخواهی دو رسالت اصلی دانشجویان است

برگزاری رویداد کارآفرینی هم‌نت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصفهان
فرماندار سنندج گفت: دانش اندوزی و آرمانخواهی و آرمانگرایی رسالت اصلی دانشجویان است.

برگزاری رویداد کارآفرینی هم‌نت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصفهان