برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان یگان حفاظت از آثار تاریخی استان سمنان

برگزاری دوره آموزشی طرح فهام در شرکت توزیع برق استان سمنان
فرمانده یگان حفاظت از آثار تاریخی استان سمنان گفت: دوره‌های آموزش مقدماتی ارتقای توان کارکنان یگان حفاظت از آثار تاریخی استان سمنان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی طرح فهام در شرکت توزیع برق استان سمنان