دزد به بازی پرسپولیس زد/لباس‌های کمک‌داور را بردند!

برنامه های متنوع فرمانداری سلطانیه در هفته دولت
یک دزد لباس‌های کمک‌داور بازی دوستانه پرسپولیس را به سرفت برد.

برنامه های متنوع فرمانداری سلطانیه در هفته دولت