تغییر در بزرگترین بازار هواپیمایی تا ۵ سال آینده

بررسی لغو تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا
چین در حال پیشی گرفتن از آمریکا در بازار حمل و نقل هوایی طی ۵ سال آینده است.

بررسی لغو تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا