واکنش ولایتی و میرزاده به دستور ترامپ: با آغوش باز پذیرای استادان و دانشجویان ایرانی هستیم

بررسی دوباره هشدارها درباره روغن پالم در اروپا
رئیس هیات موسس و رئیس دانشگاه آزاد در واکنش به اقدام خصمانه دولت آمریکا،عنوان کردند: با آغوش باز پذیرای استادان و دانشجویان ایرانی هستیم.

بررسی دوباره هشدارها درباره روغن پالم در اروپا