تیکه سنگین عادل مشترکا به کریمی و شیث!

بررسی احتمالات صعود پرسپولیس به مرحله بعد آسیا؛ خیلی دور،خیلی نزدیک!
دو کاپیتان اسبق پرسپولیس بازوبند را روی مچ دستشان بستند.

بررسی احتمالات صعود پرسپولیس به مرحله بعد آسیا؛ خیلی دور،خیلی نزدیک!