چالش اساسی مراکز تخصصی درمانی، نبود توازن در تعرفه‌هاست

برجام با صادرات نفتی ایران چه کرد؟
یک جراح و متخصص بیماریهای چشم گفت: نبود بالانس و توازن در تعرفه ها مشکل اساسی در مراکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی بوده و باید در این خصوص بازنگری مجدد صورت گرفته تا این کار سبب جلب و رضایتمندی مراجعه کنندگان شود و سرمایه گذاران نیز با دریافت حس مطلوبیت از این ناحیه اقتصاد درمانی را فعال کنند.

برجام با صادرات نفتی ایران چه کرد؟