تکالیف سیاسی-دفاعی جدید مجلسی‌ها برای دولت در ۵ سال آینده

برای داشتن سقف بالای سر چقدر باید پرداخت؟
موضوعات سیاسی و دفاعی از برنامه ششم توسعه مغفول نماند. بار برنامه‌های دفاعی سنگین‌تر بود به طوری که قرار است هر سال پنج درصد از بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی هزینه شود.

برای داشتن سقف بالای سر چقدر باید پرداخت؟