آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی حیوانات در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود مرکزی منحصر بفرد در کشور

برای اولین بار؛ اینترنت رایگان هدیه استان سمنان به مسافران نوروزی
مدت یک سال است که فعالیت یک مرکز دانش‌بنیان به نام آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی حیوانات در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به‌عنوان مرکزی منحصر بفرد در کشور آغاز‌شده است

برای اولین بار؛ اینترنت رایگان هدیه استان سمنان به مسافران نوروزی