«تغذیه گیاهی» از مولفه های اساسی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

براساس نیازسنجی‌ هر منطقه، توسعه امکانات روستایی را محقق سازیم
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، فعالیت های کشاورزی برگرفته از تجربه و فن است و در این میان ارتقای بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح به عنوان یکی از سیاست های اصلی وزارتخانه، با تکیه بر تجربه صرف امکان پذیر نخواهد بود.

براساس نیازسنجی‌ هر منطقه، توسعه امکانات روستایی را محقق سازیم