موضع تازۀ اتحادیه اروپا و آژانس انرژی اتمی دربارۀ برجام

برآورد رشد تولید در سال ١٣٩٦
واحد مرکزی خبر نوشت: اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر حمایت از برجام و عمل به وظایف خود در قبال توافق هسته ای با ایران تاکید کردند.

برآورد رشد تولید در سال ١٣٩٦