برای مهدی طارمی که نسنجیده حرف می‌زند!

بخشودگی جرائم مطالبات غیرجاری در بانک مسکن
مهدی طارمی گویا متوجه نیست که چه بلایی سر پرسپولیس آمده است.

بخشودگی جرائم مطالبات غیرجاری در بانک مسکن