«صحنه به صحنه» در خانه هنرمندان

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره افزایش نظارت بر نرم‌افزارهای بانکداری
نمایشگاه «صحنه به صحنه» از 17 دی در خانه هنرمندان ایران گشایش می‌یابد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره افزایش نظارت بر نرم‌افزارهای بانکداری