پاشا به جای مردم مظلوم حرف می زند/ تاکید بر نقش زنان به جای روایت تاریخی

با اتکا به نیروی انسانی توانمند می‌توانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم
نویسنده نمایش «پاشا» با تاکید بر اینکه نمایشنامه فرصتی است تا به جای افرادی که نمی توانند حرف بزنند حرف زده و مساله را بیان کند، گفت: ذات هنر این است که مسایل را طرح کرده و جامعه را از زاویه و پنجره دیگری نشان دهد تا قدمی برای اصلاح برداشته شود.

با اتکا به نیروی انسانی توانمند می‌توانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم