تحقق توسعه متوازن روستاها با ارتقای سرعت و کیفیت پروژه های عمرانی

بایدن مدعی نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی بر اهمیت توسعه متوازن روستاها و سرعت اجرا و بهبود کیفیت پروژه های عمرانی در این مناطق تاکید کرد.

بایدن مدعی نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری