پروانه فعالیت خانه احزاب ایران صادر شد

بازی خطرناک با موضوع «فساد سیاسی»
ایسنا نوشت: وزیر کشورپروانه فعالیت خانه احزاب ایران را به قدرتعلی حشمتیان رییس خانه احزاب ایران تقدیم کرد.

بازی خطرناک با موضوع «فساد سیاسی»