قیمت پیراهنی که سردار با آن به بایرن گل زد؛ ده میلیون تومان

بازی انتخاباتی تندروها در زمین برجام
پیراهنی که سردار آزمون با آن به بایرن مونیخ گل زد را 10 میلیون تومان فروختند.

بازی انتخاباتی تندروها در زمین برجام