تعریض وتوسعه پارک آبشار یاسوج آغاز شد

بازسازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد
شهرداریاسوج از آغاز کار تعریض ، توسعه ، بهسازی ونوسازی پارک آبشار این شهر خبرداد .

بازسازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد