تیم اسنوکر جهان بیلیارد رشت در مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافت

بازدید معاون دفتر زیستگاه های سازمان محیط زیست کشور از تالاب انزلی
تیم اسنوکر جهان بیلیارد رشت در مسابقات اسنوکر تیمی شهرهای آسیایی حضور یافت.

بازدید معاون دفتر زیستگاه های سازمان محیط زیست کشور از تالاب انزلی