دست باج خواهی با صرفه جویی و مدیریت مصرف مردم کوتاه خواهد شد

بازدید شهردار آمل از ویترینی که آرامش عطا میکند
فرماندار بابل در جلسه شورای اداری بابل گفت: تردید نداریم که مردم با صرفه جویی و مدیریت در مصرف اجازه باج خواهی به هیچ کشوری را نخواهند داد.

بازدید شهردار آمل از ویترینی که آرامش عطا میکند