استاد میر جلال الدین کزازی استادی دلسوز و زبان شناسی نام آور است

بازاندیشی نفوذ ایران بر قلب‌ها و ذهن‌ها در جهان عرب
عصر دیروز ابراهیم رحیمی زنگنه در آیین تجلیل ازدکتر میرجلال الدین کزازی و رونمای از کتاب ارج نامه فزرانه فرزند فردوسی در تالار انتظارکرمانشاه گفت: ۱/۵سال اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برای استاد کزازی به دنبال گردآوری ارج نامه ای بوده است .

بازاندیشی نفوذ ایران بر قلب‌ها و ذهن‌ها در جهان عرب