تاریخ بازار سرمایه ایران منتشر شد

بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر گرفتن شایستگی‌ها
«تاریخ آینه تمام‌نمای تلاش گذشتگان برای نیل به اهداف و آرمان‌هایی است که شالوده و اساس پیشرفت امروز ما را تشکیل داده‌اند و نقل داستان چگونه شدن‌ها به قلم صداقت است تا دیروز، رهگشای امروز شود.»

بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر گرفتن شایستگی‌ها