گفت‌وگوی ظریف با اندیشمندان و رسانه‌ها در روز پایانی حضور در نیویورک

بارزانی به طرح علاوی پاسخ مثبت داد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز پایانی حضور خود در نیویورک را به نشست و گفت و گو با اندیشمندان و رسانه ها اختصاص داد.

بارزانی به طرح علاوی پاسخ مثبت داد