عکاسان، مهمان ویژه خان باباسلطنه و شیرهایش می‌شوند

«باران می بارید» در انتظار سرگروه برای اکران
نمایش «شیرهای خان باباسلطنه» روز یکشنبه 29 مرداد ساعت 16 ویژه عکاسان روی صحنه می‌رود.

«باران می بارید» در انتظار سرگروه برای اکران