اختصاص پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد پایاب خداآفرین

باخت بزرگ اصولگرایان در انتخابات شوراها در تهران،مشهد،اصفهان ،کرج،شیراز وتبریز
برای اجرای پروژه پایاب سد خداآفرین پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

باخت بزرگ اصولگرایان در انتخابات شوراها در تهران،مشهد،اصفهان ،کرج،شیراز وتبریز