حمایت کمیته امداد از ٣١٠٠ خانواده مسیحی

این هم کاخ سفید ترامپ!
ایسنا نوشت: رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت که در حال حاضر بیش از ۳۱۰۰ خانواده مسیحی، آشوری و ارمنی تحت پوشش این نهاد قرار دارند.

این هم کاخ سفید ترامپ!