این هم کاخ سفید ترامپ!

بازیکنی که به علی منصور “نه” گفت مزد صبرش را گرفت!
در حاشیه اتکای کاربردی رییس جمهور منتخب امریکا به توئیتر، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

بازیکنی که به علی منصور “نه” گفت مزد صبرش را گرفت!