خاک نصیبت میشه آخر!

این همه ترس و دلهره در شان جشنواره نیست
درباره اوضاع سینما در این روزها

این همه ترس و دلهره در شان جشنواره نیست