فیلم | جهانگیری: خالص شغل ایجاد شده از ۸۴ تا ۹۲ صفر بوده است

این بازیکن کمالوند را دور زده است؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اداری خوزستان: خالص شغل ایجاد شده از سال ۸۴ تا ۹۲ صفر بوده است.

این بازیکن کمالوند را دور زده است؟