شلیک گلوله جان بازیگر جوان را در صحنه فیلمبرداری گرفت

اینفوگرافیک | سامانه جامع گمرکی با ۹ قابلیت ویژه
بازیگر استرالیایی در صحنه فیلمبرداری نماهنگ هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.

اینفوگرافیک | سامانه جامع گمرکی با ۹ قابلیت ویژه