این هم نقشه پوتین برای انتخابات آلمان!

اینفوگرافیک | اولین هواپیمای پسابرجامی در آسمان ایران
سایت کگل این کارتون را با عنوان انتخابات آلمان در سال 2017 منتشر کرد!

اینفوگرافیک | اولین هواپیمای پسابرجامی در آسمان ایران