فیلم | بازدید رئیس دفتر روحانی از گورستان نصیرآباد شهریار

ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی ترکمن‌ها جواب داد
نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در بازدید از گورستان نصیرآباد شهریار گفت: خواست جدی مردم مبارزه با باندهای قاچاق مخدر و ساماندهی معتادان است.

ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی ترکمن‌ها جواب داد