موفقیت شرکت توسعه ساخت قائم برای اجرای آسفالت پلیمری و رنگی به صورت پایلوت در ارمنستان

ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد
شرکت توسعه ساخت قائم، از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، موفق به اجرای آسفالت پلیمری و رنگی به صورت پایلوت در ارمنستان شد

ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد