ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی ترکمن‌ها جواب داد

ایران تسلیم باج‌خواهی گازی ترکمنستان نمی‌شود
ایسنا نوشت: درحالی که هیات مذاکره کننده ایرانی پس از زیاده خواهی ترکمن ها در مذاکرات گازی، با ترک مذاکرات درحال بازگشت به ایران بود، ترکمن ها در مواجهه با مواضع هیات ایرانی از مواضع خود کوتاه آمده و با پذیرفتن شرایط ایران آماده امضای توافق جدید هستند.

ایران تسلیم باج‌خواهی گازی ترکمنستان نمی‌شود