ترکیه بیش از همه تاوان خواهد داد

ایران به ادعاهای ضد ایرانی مقامات صهیونیستی و سعودی پاسخ داد
آنچه بیش از پیش توجه کارشناسان امور منطقه را به سوی خود جلب کرده ،مواضع عربستان وترکیه است. به نظر می رسد این مواضع بر اساس دکترینی در حال شکل گیری ست که آنکارا در تدوین آن نقش بسیار مهمی دارد و مبنای آن ایجاد یک همسویی برای آنطور که خود می گویند مهار تهران در منطقه است.

ایران به ادعاهای ضد ایرانی مقامات صهیونیستی و سعودی پاسخ داد