نشان ملی استاندارد ایران در 70 کشور جهان معتبر است

ایجاد زمینه اشتغال 300 نفر در پایین دست سد کمندان
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اکنون نشان ملی استاندارد ایران در 70 کشور جهان معتبر است.

ایجاد زمینه اشتغال 300 نفر در پایین دست سد کمندان