دیدار شهردار رشت با خانواده مرحوم طاهری شهروند ایثارگر

ایجاد بسترهای توسعه گردشگری ورزشی گامی در جهت تعالی فرهنگی گیلان
شهردار رشت آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهتر پروژه های شهری را مورد تاکید قرار داد و گفت : مطالعه در سیاستگذاری و مدیریت پروژه های شهری و تدوین الگوهای اجرایی مناسب و کارآمد از مهمترین ضروریات مدیریت شهری است.

ایجاد بسترهای توسعه گردشگری ورزشی گامی در جهت تعالی فرهنگی گیلان