فقر تنها دلیل بوجود آمدن کودکان کار نیست، اما مهمترین است

اکبر میثاقیان پسرش را به تیمش برد
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه می‌گوید: جزو معدود کشورهایی هستیم که سیاست‌های خوبی برای سامان‌دهی کودکان کار داریم.

اکبر میثاقیان پسرش را به تیمش برد