رودررویی علی دایی و منصوریان بعد دعوا!

او یک ماشین گل زنی است!
علی منصوریان و علی دایی بلافاصله بعد از انتقادهای تند از هم ، با هم رودررو شدند.

او یک ماشین گل زنی است!