انتشار اولین آمار غیر رسمی انتخابات امریکا

اولین اعتراض ستاد ترامپ
ایرنا نوشت: نشریه اسلیت (Slate) آمریکا با همکاری یک شرکت خصوصی داده پژوهی، برای نخستین بار پیش از بسته شدن حوزه های رای گیری آمار برخی از حوزه های انتخابات ریاست جمهوری امریکا را منتشر کرده است.

اولین اعتراض ستاد ترامپ

نصب بیتالک