اولین جشنواره بینافرهنگی باران ٢٠١٧ برگزار می‌شود

اولویت‌های بیشتری برای ثبت نام حج تمتع ۹۶ اعلام می‌شود
اولین جشنواره بینافرهنگی باران با همکاری کمپانی باران و کمپانی تئاتر پوتلج از سوم تا ۱۵ اردیبهشت برگزار می‌شود.

اولویت‌های بیشتری برای ثبت نام حج تمتع ۹۶ اعلام می‌شود