با خون بند ناف می‌توان مغز سالمندان را بار دیگر جوان کرد؟/تحقیقات جدید دانشمندان

اهمیت پیام انتخابات اردیبهشت 96
مطالعه جدید نشان می‌دهد خون جوان ممکن است همچون «چشمه جوانی» برای افراد مسن باشد.

اهمیت پیام انتخابات اردیبهشت 96